Normalno je razlikovati se od drugih

“Odgovoriti na potrebe pojedinca u njegovu nadasve vlastitom prorađivanju psihoze,
jedna je od najtežih psihijatrijskih zadaća”.
“Iskustvo uči da se istinsko izlječenje ne postiže potiskivanjem simptoma lijekovima, već razumijevanjem sadržaja psihoza
i depresija u kontekstu životnih kriza koje su im prethodile” (iz predgovora publikaciji).

Brošuru je izradila radna grupa Seminara o psihozama u dijalogu s osobama s iskustvom psihijatrijskog liječenja, njihovim obiteljima i terapeutima/znanstvenicima.

"Ova brošura je pokušaj ujednačavanja stajališta osoba s iskustvom psihijatrijskog liječenja, njihovih obitelji i struke. To je teška, a možda i nemoguća zadaća jer ne postoji „bolesnik kao takav“, niti postoji „obitelj kao takva“. Spektar pozicija je širok. U tom smislu citiramo naslov brošure: „Normalno je razlikovati se od drugih“. Ipak, uz svu raznolikost, ne bismo smjeli izgubiti iz vida da je u brošuri riječ o poboljšanju položaja psihičkih bolesnika i njihovih obitelji. U tom kontekstu Savezno udruženje obitelji osoba sa psihičkim poteškoćama sudjeluje u njezinu izdavanju. Iako se možda poneka obitelj neće pronaći u ovoj brošuri jer psihoze doživljava sasvim drugačije i pritom dolazi u situacije kojima nedostaje razumijevanja i podrške, rad uređivačkog tima zaslužuje respekt. Progovoriti o temi psihičkih poremećaja, poticati prosvjećivanje i razumijevanje—to su ciljevi koje zastupaju i Savezno udruženje obitelji osoba sa psihičkim poteškoćama i pokrajinska udruženja. Znamo da mnogi putovi mogu voditi tom cilju. Jedan od njih može biti i ova brošura."

Savezno udruženje obitelji osoba sa psihičkim poteškoćama (Njemačka)

Preuzmite publikaciju.


© Lica duše