Podrška njegovateljima u obitelji - Vodič

Iz predgovora Vodiču

Istraživanja pokazuju da su članovi obitelji koji brinu o pojedincima s kroničnim ili onesposobljavajućim mentalnim stanjima i sami izloženi riziku. Iznimno zahtjevne situacije i težak teret skrbi za oboljelog ili onesposobljenog člana obitelji mogu donijeti emocionalne i psihičke probleme, kao i probleme u tjelesnom zdravlju.

Kao odgovor na ovakvu situaciju, naš projekt želi osnažiti članove obitelji koji imaju ulogu njegovatelja i dati im pristup ne samo relevantnim medicinskim podacima, već i psihološkoj podršci koja im je prijeko potrebna.

Ovaj Vodič služi kao dopuna Paketu resursa koji je dostupan na Internetu (https://www.family-caregiver-support.eu). Na toj internetskoj platformi zainteresirani čitatelji mogu pronaći module s informacijama o sljedećih devet mentalnih poremećaja:

• Demencija

• Zloupotreba psihoaktivnih tvari

• Shizofrenija

• Uobičajeni poremećaji raspoloženja

• Intelektualna onesposobljenost

• Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD)

• Autizam

• Poremećaji hranjenja

• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Svaki modul sadrži različite cjeline koje pokrivaju sve aspekte skrbi o mentalno oboljelim ili onesposobljenim osobama, od razumijevanja samog poremećaja i problema s kojim se njegovatelj suočava do uloge prehrane u pojedinim poremećajima, a nudi i brojne aktivnosti za podršku i pomoć njegovateljima te aktivnosti za oboljelog ili onesposobljenog člana obitelji.

Ovaj Vodič daje važne informacije o svakom poremećaju, objašnjava kakva se ponašanja mogu očekivati od oboljelog člana obitelji, opisuje probleme s kojima se suočavaju njegovatelji i nudi korisne strategije za njegovatelje.

Nadamo se da će ovaj Vodič i Paket resursa pomoći njegovateljima u obitelji i osnažiti ih u njihovim zahtjevnim zadacima.

__________________________________________________________________________________

Ovaj Vodič sastavljen je kao intelektualni ishod 1 u Erasmus + Strateškom partnerstvu „Podrška njegovateljima u obitelji – strategije i alati za promicanje mentalnog i emocionalnog zdravlja njegovatelja u obitelji“, projekt br. 2018-1-AT01-KA204-039210

Glavni partner: Udruženje za interdisciplinarno obrazovanje i savjetovanje ECC, Austrija,

uz doprinos sljedećih institucija:

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,

Škola integriranih zdravstvenih tehnologija, Politehnički institut Porto, Portugal,

Istraživački centar za unapređenje zdravlja na Nacionalnom sveučilištu u Irskoj,

INTEGRA Institut za razvoj ljudskih potencijala, Slovenija.

Preuzmite vodič

© Lica duše